Selectați pagina

Linda BASTIDE – 13 PAȘI PE NISIP

Linda BASTIDE – 13 PAȘI PE NISIP

13 PAȘI PE NISIP

Linda BASTIDE

Dumnezeu aranjează bine lucrurile. El m-a făcut să o întâlnesc pe Linda Bastide : surâsul, viaţa, memoria, poezia. Da, Linda Bastide este poezia, adică energia cuvintelor, în simplitatea enigmei lor fragile.
Cuvintele Lindei sunt fulgere în faţa soarelui, străluciri pentru a iubi, pentru a mulţumi lui Dumnezeu că ne-a dat viaţă, într-o zi, pe aripile timpului şi ale iubirii.
Aceşti Treisprezece paşi pe nisip – da, treisprezece, o cifră magică – sunt un dialog cu copilăria noastră, « pe căile cerului ».
Vântul împinge memoria, pe o mică barcă ce nu e beată, dar care este împinsă de velarul său bucurie – amintire, pe drumurile visului. Imn viselor, imn secretelor, în această lume care nu mai ştie să viseze, nici să aibă secrete.
Linda merge «pe nisipul cuvintelor», inventează cântecul mării, dansează ca o libelulă, la orizontul ferestrei unei zâne. Este ea însăşi, această zână care îi vorbeşte, goală în splendoarea sa.
Cu picioarele goale, ea intră în puritatea cuvântului, pentru a dormi în lumină, în faţa eternului care este în noi, în adâncul inimii noastre.
Pământul devine o intersecţie, o cărare plurală, o plajă cu grăunţe de nisip din aur, pe valurile liniştii.
Să ascultăm liniştea, ne anunţă Linda. Fără zgomote absurde, fără cuvinte inutile. Geometria inimii contează. Suspinele ei sunt adevăratele cuvinte de salvare, muzica solitudinii, mângâierea nopţii.
Şi Linda înaintează ca o rândunică, desenând lumina, vorbind păsărilor, spunând lumii întregi : să ne iubim.
E frumos să mergi cu Linda, mână în mână, între nisip şi apă, cu inima în soare, pentru a merge către viaţa vieţii, unde cresc flori în căuşul mâinii noastre.
Să facem împreună treisprezece paşi pe nisip. Vom primi premiul renaşterii, în puritatea drumului, clar ca cireşul la răsăritul stelelor.

Giovanni Dotoli
Universitatea din Bari – Italia, 27 decembrie 2012

I

My spark-bodied child,
the words which are en route
on the roads to heaven,
are searching for a refuge
in your radiant soul,
here’s the place towards which you’ll turn your eyes

Niño de cuerpo de chispas,
las palabras que llegan
por los caminos del cielo,
buscan refugio
en tu alma de luz,
y hacia este lado, volverás los ojos…

Copil cu corp de scântei,
cuvintele care sunt pe drum,
pe drumurile cerului,
caută un azil
în sufletul tău – lumină,
şi spre partea aceasta, îţi vei întoarce ochii.

Enfant au corps d’étincelles,
les mots qui sont en route
sur les routes du ciel,
cherchent un asile
dans ton âme-lumière,
et de ce côté-ci, tu tourneras les yeux.

II

You’re turning my love
into a fenced off song,
in the summer night,
in the water green with leaves,
I can’t remember if the wind
that guides my memory did feel like laughing or crying …

Haces de mi amor
una canción guardada,
en la noche de verano,
en el agua de hojas verdes,
y ya no sé si el viento
barquero de mi memoria, quería reír o llorar…

Tu faci din iubirea mea
un cântec închis
în noaptea verii,
în apa frunzelor verzi,
nu mai ştiu dacă vântul
păstrător al memoriei mele, voia să râdă sau să plângă…

Tu fais de mon amour
une chanson fermée,
dans la nuit de l’été,
dans l’eau de feuilles vertes,
je ne sais plus si le vent
passeur de ma mémoire, voulait rire ou pleurer…

III

My unknown child,
tell me of tomorrow,
of the paths of dream,
of the secrets of morns,
we’ll keep naked
exiled in silence, nothing else do I know …

Mi hijo desconocido,
cuéntame mañana,
los senderos del sueño,
los secretos de las madrugadas,
los dos, siempre desnudos,
en el exilio del silencio, yo, no sé nada más…

Copilul meu necunoscut,
povesteşte-mi mâine,
despre cărările visului,
secretele dimineţilor,
noi vom fi mereu dezgoliţi,
în exilul liniştii, eu, nu mai ştiu nimic…

Mon enfant inconnu,
raconte-moi demain,
les sentiers du rêve,
les secrets des matins,
nous serons nus toujours,
dans l’exil du silence, moi, je ne sais plus rien…

IV

So long have I walked,
my route is the cloud’s,
I’m marching on towards the sun,
I want to hold the hand rail of the shade,
in the hollow of the path,
splashed with the memories of journeys, and there you may be …

Camino desde hace mucho,
voy donde está la nube,
voy donde está el sol,
quiero guardar el hilo de la sombra,
en el hueco de ese camino
multicolor de viajes, donde quizá estás…

De mult timp merg,
mă duc unde se duce norul,
mă duc unde este soarele,
vreau să păstrez firul de umbră,
în căuşul drumului
împestriţat cu călătorii, unde, poate, tu eşti…

Depuis longtemps je marche,
je vais où va le nuage,
je vais où est le soleil,
je veux garder le fil de l’ombre,
dans le creux du chemin
bariolé de voyages, où, peut-être, tu es…

V

Let the wind get lost,
in the sand of words,
my tiny child,
my clear water sailor,
your bed’s in the hollow of a wave,
I invent songs that will get the sea dancing …

Deja que el viento se pierda
en la arena de las palabras,
mi hijo tan pequeño,
mi marinero de agua clara,
tu cama está en el hueco de las olas,
invento canciones que hacen bailar al mar…

Lasă vântul să se piardă
prin nisipul cuvintelor,
minusculul meu copil,
marinarul meu de apă limpede,
patul tău este în căuşul valurilor,
eu inventez cântece care fac să danseze marea …

(Extras din « Baby Blues » Premiul de la Moulin de l’Écluse înmânat la Carnac de către Pierre Béarn. 1995)

Laisse le vent se perdre
dans le sable des mots,
mon minuscule enfant,
mon marin d’eau claire,
ton lit est au creux des vagues,
j’invente des chansons qui font danser la mer…

(Extrait de « Baby Blues » Prix du Moulin de l’Écluse remis à Carnac par Pierre Béarn. 1995)

VI

Your hand’s like a bird,
on my shoulder,
and the night, and the night,
just like the break of day
at the edge of the horizon,
aside from today, a summer storm …

Tu mano como un pájaro,
puesta sobre mi hombro,
y la noche, y la noche,
lo mismo que una aurora
en el borde del horizonte,
en la senda de hoy, una tormenta de verano…

Mâna ta ca o pasăre,
pusă pe umărul meu,
şi noaptea, şi noaptea,
tocmai ca un răsărit
la ţărmul orizontului,
la cotitura de azi, o furtună de vară…

Ta main comme un oiseau,
posée sur mon épaule,
et la nuit, et la nuit,
juste comme une aurore
au bord de l’horizon,
au détour d’aujourd’hui, un orage d’été…

VII

On my eyelids,
the cold blue of a flower,
I fell asleep,
and I saw my child,
his fairy’s face,
and life that’s flying off, not more of it is left …

Sobre mis párpados,
el frío azul de una flor,
me he quedado dormida,
y he visto allí a mi niño,
con su carita de hada,
y la vida que vuela, sin que quede ya nada

Pe pleoapele mele,
frigul albastru al unei flori,
eu am adormit
şi mi-am văzut copilul,
faţa sa de zână,
şi viaţa ce-şi ia zborul, el nu mai rămâne…

Sur mes paupières,
le froid bleu d’une fleur,
je me suis endormie,
et j’ai vu mon enfant,
son visage de fée,
et la vie qui s’envole, il n’en reste pas plus…

VIII

From cloud to cloud,
and star to star,
a tight thread is swinging,
under the bare feet of heaven,
perhaps a song,
an unlikely dream, and the steps of summer …

De nube en nube,
y de estrella en estrella,
hay un hilo tendido
bajo los pies desnudos del cielo,
tal vez una canción,
un improbable sueño, y los pasos del verano…

De la nor la nor,
şi de la stea la stea,
un fir întins balansează
sub picioarele goale ale cerului,
poate un cântec,
un improbabil vis, şi paşii verii…

De nuage à nuage,
et d’étoile à étoile,
un fil tendu balance,
sous les pieds nus du ciel,
peut-être une chanson,
un improbable rêve, et les pas de l’été…

IX

I hear the brittle echo
which eternity utters,
I sleep in your light
which life created for us,
nothing more to sever us from her,
my lonely naked child, we are eternal …

Escucho el frágil eco
que hace la eternidad,
y me duermo en tu luz
que nos trajo la vida,
nada ya entre ella y nosotros,
mi niño desnudo y solo, somos eternos…

Aud ecoul fragil
care face eternitatea,
dorm în lumina ta,
care ne-a făcut viaţa,
nimic mai mult între ea şi noi,
copilul meu singur şi gol, noi suntem eterni …

J’entends l’écho fragile
que fait l’éternité,
je dors dans ta lumière,
que nous a fait la vie,
plus rien entre elle et nous,
mon enfant seul et nu, nous sommes éternels…

X

On the trails of the wind,
we’ll never tread,
on the deserted beaches
with the singing of the sun,
and the tears of children,
the greenish loneliness of silence jails …

En los senderos del viento,
por los que nunca iremos,
en las playas desiertas
en las que canta el sol,
y lloran los niños,
la verde soledad de las prisiones del silencio…

Pe cărările vântului,
unde nu vom merge niciodată,
pe plajele goale
unde cântă soarele
şi plâng copiii,
solitudinea verde a închisorilor liniştii…

Sur les sentiers du vent,
où nous n’irons jamais,
sur les plages désertes
où chante le soleil,
et pleurent les enfants,
la solitude verte des prisons
du silence…

XI

Dressed in your sobs
all along the days,
in the sighing of time,
true words are silent,
you, infant solitude among solitudes,
my child, it’s hot, but with cold, you’re shivering though …

Tú, vestido de lágrimas
a lo largo de largos, largos días,
en los suspiros del tiempo,
las palabras verdaderas enmudecen,
pequeña soledad entre las soledades,
mi niño, hace calor pero tú tienes frío…

Tu, înveşmântat în hohote
de-a lungul lungului zilelor,
în suspinele timpului,
adevăratele cuvinte sunt mute,
mică solitudine între solitudini,
copilul meu, e cald, şi totuşi ţi-e frig…

Toi, vêtu de sanglots
le long du long des jours,
dans les soupirs du temps,
les vrais mots sont muets,
petite solitude entre les solitudes,
mon enfant, il fait chaud, et pourtant tu as froid…

XII

A night’s caress,
a cry, a lament,
I wanted but,
draw the light
in the hollow of your hand,
or else a rainbow, and talk with the birds …

Una caricia de noche,
un grito, o una queja,
yo tan sólo quería
dibujarte la luz
en el hueco de tu mano
o quizá un arcoíris, y así hablar con los pájaros…

O mângâiere de noapte,
un strigăt, o lamentare,
eu voiam doar
să desenez lumina
în căuşul mâinii,
sau un curcubeu, şi să vorbesc păsărilor…

Une caresse de nuit,
un cri, une complainte,
je voulais seulement
dessiner la lumière
dans le creux de ta main,
ou bien un arc en ciel, et parler
aux oiseaux…

XIII

We’ll walk in the water,
in the very heart of sunshine,
we’ll see how crazy and mild
we’ll both be,
The other side of the world,
step after step, tell me, it’s not that far, is it …?

Caminaremos sobre el agua,
en el corazón del sol,
y así podremos ver
cómo somos de dulces y de locos.
Dime si, paso a paso,
el otro lado del mundo ¿ no está lejos…?

Vom merge prin apă,
în inima soarelui,
vom vedea bine până când,
vom fi nebuni şi blânzi.
Cealaltă parte a lumii,
un pas după un pas, spune-mi, nu e departe?…

Nous marcherons dans l’eau,
dans le cœur du soleil,
on verra bien jusqu’où,
nous serons fous et doux.
L’autre côté du monde,
un pas après un pas, dis-moi, ce n’est pas loin?…

 

Aceste versuri sunt prezentate în franceză, engleză, spaniolă și română (NR)

LINDA BASTIDE

ROMANS

Le côté d’où vient la nuit. L’Harmattan.2006.
Le Journal Immobile d’Éléonore. Sélectionné pour le Prix Méditerranée 2001.
12ème édition. L’Harmattan. 2012.
Chelsea Hôtel, Julien… Guy Authier. 1977.
L’Insolence du Lundi. Préface René Fallet. Guy Authier. 1975.

ROMAN-BIOGRAPHIE-ALBUM

Marcel-Charles Gaichet ou le côté d’où vient le soleil.
Bourse d’Aide à la Création du Conseil Général Languedoc-Roussillon.
Prix des Ecrivains et Poètes Passeurs de Mémoire. N P. 2010.

POÉSIE

Le Fil du temps. Préface Claire-Demolin Cordier. Agrégée de Lettres.
Fragments d’aquarelles Linda Bastide. La Pierre Milliaire. 2012.
Le Fil du miroir. Préface Jean-Noël Cordier Vice-président de la S P F.
ouaches Petru Birau. La Pierre Milliaire. 2011.
Fétu de paille l’épouvantail épouvanté. Illustrations Natalia Aparicio.
La Pierre Milliaire. 2009.
Narbonne ou les jardins d’Antoine. Photos d’archives Claude Fagedet.
La Pierre Milliaire. 2008.
Petit fatras, alpha, bêta, etc… Caviardages Alain de France. PAVP. 2006.
Une plume verte qui courait dans l’herbe. Illustrations Carine Sanson.
Les 3 Orangers. 2005.
Montmartre raconté par 36 poètes d’aujourd’hui. Préface Lucien Israël,
Membre de l’Institut. Illustré. PAVP. 2004.
Plumes. Illustrations Carine Sanson. Les 3 Orangers. 2003.
Île-Montagne de la Clape, vigneron souviens-toi des marins.
Dessins Guy. Perottet. Livre d’Art.. Recherches Graphiques. 2002.
L’Homme Nu. Illustrations Bernard Combes. Nouvelle Pléiade. 1995.
Ma Mille Vendange. Edition numérotée. Jean Grassin. Réédition 1995.
À Cloche cœur. Jean Grassin. Réédition. 1995.

POÉSIE TRADUITE

Bilingue anglais-français.
At the edge of time. Mis en anglais, Hernán Rubin Armas, Université Nationale
Expérimentale Simon Rodriguez-Nucleo de Paolo Verde- Caracas (Venezuela)
et Peter Prentice (United Kingdom). La Pierre Milliaire 2012.
Over The Mirror. Mis en anglais, Herman Rubin Armas. La Pierre Milliaire. 2012.
Strolling around Montmartre, with 36 poets to day. Sponsoring du Moulin Rouge.
Mis en anglais, Roy Hollingsworth (United Kingdom) et Jean-Noël Cordier,
Professeur Agrégé de Lettres. PAVP. 2008.
Bilingue espagnol-français.
El filo del tiempo. Mis en espagnol, H Rubin Armas. La Pierre Milliaire. 2012.
El hilo del espejo. . Illustrations Petru Biraù. La Pierre Milliaire 2011.
Bilingue italienfrançais.
Il Filo del tempo. Mis en italien ,Giovanni Dotoli. Professeur de français, Université de Bari ( Italie). La Pierre Milliaire. 2011.
Bilingue roumain-français. Mis en roumain par Elisabeta Bogatan, Professeur, Membre de l’Union des Écrivains de Roumanie
Timpul. Aquarelles Linda Bastide. Confluente. 2012.
De-a lungul oglinzii. Illustrations Petru Biraù. Confluente. 2011.
Flecustet de Pai sperietoarea speriata. Dessins Natalia Aparicio. Confluente. 2009.
Narbonne sau grădinile lui Antoine. Aquarelles Pietrù Biraù. Confluente. 2009.
O pană verde ce alerga prin iarbă. Dessins:Carine Sanson. Confluente. 2007.
Pene. Dessins Carine Sanson . Confluente.2007.
Insula-Munte Clapa. Aquarelles de Linda Bastide. Confluente. 2006.
Omul Gol. Mis en roumain par Manolita Dragomir-Filimonescu, Augusta, Artpress. 2005.

Bilingue russe.
Le fil du temps. Mis en russe par Leo Butnaru membre du Conseil et du Comité Directeur de l’Union des Écrivains de Roumanie
Illustrations Petru Biraù. La Pierre Milliaire. 2012.
Le fil du Miroir. Mis en russe par Bogdan Sackowski. La Pierre Milliaire. 2012.

Bilingue serbe
Le Fil du miroir. Mis en serbe par Slavomir Gvozdenovici – membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie;
membre d’honneur de l’Union des Ecrivains de Serbie Illustrations Petru Biraù. La Pierre Milliaire. 2012.
Bilingue occitan. Mis en occitan par Franc Raimon.
Una pluma verda que corrissia dins l’erba. Les 3Orangers. 2007.
Plumas. Les 3 Orangers. 2007.
Illa-Montanha de la Clapa, vinhairon, rementes-te dels marins. Ill Linda Bastide. PAVP. 2007.

PRIX LITTÉRAIRES

Le Fil du Miroir.
Prix Richelieu International de Poésie francophone. 2012.
Marcel-Charles Gaichet ou le côté d’où vient le soleil.
Prix des Écrivains et Poètes Passeurs de Mémoire. 2010.
Cathédrale Saint Just.
Prix de Poésie Libre de Châtel-Guyon. 2009.
Narbonne ou les jardins d’Antoine.
Médaille Vermeil de l’Académie Internationale de Lutèce. 2008.
Le Temps.
Prix Jean Cocteau de Châtel-Guyon. 2006.
S’il te plaît Père Noël et Baby Blues, Illustré par M-Charles Gaichet.
Prix du Moulin de l’Écluse,
remis à Carnac par le poète Pierre Béarn. 1995.
Le Vent marin.
Prix de la Vigne et du Vin,
remis par Mr le Président de la S P F. 1995.
L’Épouvantail.
Prix de Poésie de Verneuil sur Arve. 1995.
Le Mont Martre.
Prix Jean Cocteau 1963. Institué par Jean Cocteau.
remis à La Crémaillère de Montmartre par Pierre Mac Orlan.
À Cloche cœur.
Prix des Muses. 1958.
remis au Procope à Paris par 9 comédiennes de théâtre ou de cinéma : Mylène Demongeot, Nadine de Rothschild, Dominique Page, Nicole Berger, Michèle Bardollet, etc…

PRIX LITTÉRAIRES NTERNATIONAUX

Prix de poésie de Viazma – Russie – 2011.
Prix de Poésie traduite de Smolensk.- Russie – 2011.
Prix du Ministère de la Culture roumain – 2009 et 2008.
remis à Petrosani – Roumanie
Premier prix de poésie. Festival International de poésie EMIA de Deva – Roumanie – 2007.
Prix d’Excellence pour la promotion de la Culture Roumaine en France.
Petrila – Roumanie – 2007.

LINDA BASTIDE

ROMANE

Partea de unde vine noaptea. L’Harmattan.2006.
Jurnalul Imobil al Eleonorei. Nominalizat pentru Prix Méditerranée2001.
Ediţia a XII-a, L’Harmattan. 2012.
Chelsea Hôtel, Julien… Guy Authier. 1977.
Insolenţa de Luni. Prefaţă René Fallet. Guy Authier. 1975.

ROMAN-BIOGRAFIE-ALBUM

Marcel-Charles Gaichet sau partea de unde vine soarele.
Bursa de sprijin pentru creaţie a Consiliului General Languedoc-Roussillon.
Premiul Scriitorilor şi Poeţilor Transmiţători de Memorie. N P. 2010.

POEZIE

De-a lungul timpului. Prefaţă Claire-Demolin Cordier. Profesor Agregat în Litere.
Fagmente de acuarele Linda Bastide. La Pierre Milliaire. 2012.
De-a lungul oglinzii. Prefaţă Jean-Noël Cordier Vicepreşedinte al S P F.
Guaşe Petru Birău. La Pierre Milliaire. 2011.
Flecuşteţ de Pai, sperietoarea speriată. Ilustraţii Natalia Aparicio. La Pierre Milliaire. 2009.
Narbonne sau grădinile lui Anton. Fotografii din arhivele Claude Fagedet.
La Pierre Milliaire. 2008.
O mică harababură, alfa, beta, etc… Cenzurări Alain de France. PAVP. 2006.
O pană verde ce alerga prin iarbă. Ilustraţii Carine Sanson.
Les 3 Orangers. 2005.
Montmartre povestit de 36 poeţi de azi. Prefaţă Lucien Israël,
Membru al Institutului. Cu ilustraţii. PAVP. 2004.
Pene. Ilustraţii Carine Sanson. Les 3 Orangers. 2003.
Insula-Munte Clapa, viticultorule, aminteşte-ţi de marinari.
Desene Guy Perottet. Carte de Artă.. Recherches Graphiques. 2002.
Omul Gol. Ilustraţii Bernard Combes. Nouvelle Pléiade. 1995.
Culesul meu înmiit. Ediţie numerotată. Jean Grassin. Reeditare 1995.
Inimă şchiopătândă. Jean Grassin. Reeditare.

POEZIE TRADUSĂ

Bilingvă engleză-franceză.
At the edge of time. Traducere în engleză: Hernán Rubin Armas, Universitatea Naţională Experimentală Simon
Rodriguez-Nucleo din Paolo Verde- Caracas (Venezuela) şi Peter Prentice (United Kingdom).
La Pierre Milliaire 2012.
Over The Mirror. Traducere în engleză, Herman Rubin Armas. La Pierre Milliaire. 2012.
Strolling around Montmartre, with 36 poets to day. Sponsorizată de Moulin Rouge.
Traducere în engleză, Roy Hollingsworth (United Kingdom) şi Jean-Noël Cordier,
Profesor Agregat de Litere. PAVP. 2008.
Bilingvă spaniolă-franceză.
El filo del tiempo. Traducere în spaniolă H Rubin Armas. La Pierre Milliaire. 2012.
El hilo del espejo. Ilustraţii Petru Birău.
La Pierre Milliaire 2011.

Bilingvă italiană-franceză.
Il Filo del tempo. Traducere în italiană Giovanni Dotoli. Profesor de franceză, Universitatea din Bari ( Italia).
La Pierre Milliaire. 2011.
Bilingvă română-franceză. Traducere în română de Elisabeta Bogăţan, Profesor, Membră a Uniunii Scriitorilor din România
Timpul. Acuarele Linda Bastide. Confluenţe. 2012.
De-a lungul oglinzii. Ilustraţii Petru Birău. Confluenţe. 2011.
Flecustet de Pai, sperietoarea speriata. Desene Natalia Aparicio. Confluenţe. 2009.
Narbonne sau grădinile lui Antoine. Acuarele Petru Birău. Confluenţe. 2009.
O pană verde ce alerga prin iarbă. Desene:Carine Sanson. Confluenţe. 2007.
Pene. Desene Carine Sanson . Confluenţe.2007.
Insula-Munte Clapa. Acuarele de Linda Bastide. Confluenţe. 2006.
Omul Gol. Traducere în română de Manolita Dragomir-Filimonescu, Augusta, Artpress. 2005.

Bilingvă rusă-franceză.
De-a lungul timpului. Traducere în rusă de Leo Butnaru membru al Consiliului şi al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, membru al PEN Club internaţional
Ilustraţii Petru Birău. La Pierre Milliaire. 2012.
De-a lungul oglinzii. Traducere în rusă de Bogdan Sackowski. La Pierre Milliaire. 2012.
Bilingvă sârbă-franceză
Le Fil du miroir. Traducere în lb. sârbă de Slavomir Gvozdenovici, membru al’Uniunii Scriitorilor din România; membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din Serbia.
Ilustraţii Petru Birău. La Pierre Milliaire. 2012.
Bilingvă occitană-franceză. Traducere în occitană de Franc Raimon.
Una pluma verda que corrissia dins l’erba. Les 3Orangers. 2007.
Plumas. Les 3 Orangers. 2007.
Illa-Montanha de la Clapa, vinhairon, rementes-te dels marins. Ilustraţii Linda Bastide.
PAVP. 2007.

PREMII LITTERARE

De-a lungul oglinzii.
Premiul Richelieu Internaţional de Poezie francofonă. 2012.
Marcel-Charles Gaichet sau partea de unde vine soarele.
Premiul Scriitorilor şi Poeţilor Transmiţători de Memorie. 2010.
Catedrala Saint Just.
Premiul de Poezie Liberă la Châtel-Guyon. 2009.
Narbonne sau grădinile lui Anton.
Medalia Vermeil a Academiei Internaţionale din Lutèce. 2008.
Timpul.
Premiul Jean Cocteau la Châtel-Guyon. 2006.
Te rog Moş Crăciun şi Baby Blues, Ilustraţii de M-Charles Gaichet.
Premiul Moulin de l’Écluse,
înmânat la Carnac de către poetul Pierre Béarn. 1995.
Vântul marin.
Premiul Viei şi Vinului,
Inmânat de Preşedintele S P F. 1995.
Sperietoarea.
Premiul de Poezie din Verneuil sur Arve. 1995.
Le Mont Martre.
Premiul Jean Cocteau 1963. Instituit de Jean Cocteau.
înmânat la La Crémaillère de Montmartre de Pierre Mac Orlan.
Inimă şchiopătândă.
Premiul Muzelor. 1958.
înmânat la Procope la Paris de 9 comediene de teatru sau de cinema : Mylène Demongeot, Nadine de Rothschild, Dominique Page, Nicole Berger, Michèle Bardollet, etc…

PREMII LITERARE INTERNAŢIONALE

Premiul de poezie de la Viazma – Rusia – 2011.
Premiul de Poezie tradusă de la Smolensk.- Rusia – 2011.
Premiul Ministerului Culture din România– 2009 şi 2008.
înmânat la Petroşani – România
Premiul întâi de Poezie la Festivalul Internaţional de poezie EMIA de la Deva – România – 2007.
Premiul de Excelenţă pentru promovarea culturii din România în France.
Petrila – România – 2007.

Gândul Anonimului

Arhivă