Selectați pagina

TULAI CONSTANTIN

Prin lumea aridă a finanţelor

În anul de vârf al evoluţiei interbelice a României, 1938, în casa unei modeste familii de ţărani Tulai Ioan şi Ileana   a văzut lumina zilei Constantin, fiul lor, om de mare valoare, care a demonstrat calităţi umane şi intelectuale de excepţie. În perioada 1945-1962 a parcurs cursurile Şcolii generale din Luna după care între 1957-1962 a urmat Liceul teoretic din Turda. Sprijinit de părinţi, oameni înţelepţi şi cu mare respect pentru ştiinţa de carte , convinşi de faptul că zicala „ai carte ai parte” exprimă un adevăr de netăgăduit, Constantin a intrat în 1957 prin concurs de admitere la Academia de Studii Economice din Bucureşti pe care a absolvit-o în 1962, ca  şef de promoţie. Licenţiat în ştiinţe economice , specialitatea finanţe-credit. Pasiunea pentru studiu şi perfecţionare neîntreruptă a marcat întreaga activitate şi existenţă a profesorului Tulai Constantin , care urmează şi studiile doctorale la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca, obţinând titlul de  Doctor în economie  cu Diplomă: Seria B, nr. 501/13 mai 1976. Întreaga carieră şi existenţă activă a profesorului s-a desfăşurat şi îşi continuă cursul, în principal,  în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai unde de la absolvire din 1962 a urcat treptele unei cariere universitare impresionante preparator (1962-1963), asistent titular (1963-1965) , lector cu delegaţie (1965-1969), lector titular (1969-1978), conferenţiar titular (1978-1990), profesor titular (1990- sept. 2008), profesor consultant (oct. 2008 – ), conducător de doctorat (1990-prezent).

Foarte recent în semn de preţurie şi recunoaştere a valorii ştiinţifice, didactice şi de cercetare  a întregii activităţi desfăşurate,  domnului profesor dr. Tulai Constatntin i-a fost acordat titlul academic de DOCTOR  HONORIS  CAUSA   al Universităţii din Oradea. Pentru ilustrarea  dimensiunii ştiinţifice şi intelectuale a operei domnului profesor prezentăm o parte din consideraţiile şi aprecierile făcute de Comisia de evaluare şi de redactare a Laudatio  din cadrul Universităţii Oradea .

”Suntem onoraţi ca, în numele Universităţii din Oradea, să ne adresăm  astăzi, cu cele mai alese sentimente, unei personalităţi marcante a vieţii academice, unui adevarat om de ştiinţă, conferindu-i titlul de Doctor Honoris Causa Domnului profesor universitar doctor Constantin Tulai, personalitate care, prin competenţa ştiinţifică şi prestigiul de care se bucură, reprezintă un model pentru comunitatea noastră academică …

Profesorul universitar doctor Constantin Tulai este o personalitate de excepţie a vieţii ştiinţifice din domeniul economic, este recunoscut şi citat pe plan naţional şi internaţional.

Avem, aşadar, deosebita onoare – şi bucurie de asemenea, de a acorda acest titlu onorific unei personalităţi ce se bucură de un înalt prestigiu profesional, recunoscut de către întreaga comunitate academică din domeniul financiar….

La început ca asistent la disciplina Finanţe, a îndrăgit acest domeniu,  în special teoria financiară, iar mai târziu, ca lector universitar, apoi conferenţiar şi profesor universitar, domnul Constantin Tulai şi-a conturat un nume de prestigiu, atât în cadrul comunităţii academice a Almei Mater Napocensis, cât şi pe plan naţional şi internaţional.

În anul 1990 este atestat în calitatea de conducător de doctorat, calitate în care a îndrumat cu mult tact şi răbdare peste 30 de doctoranzi, dintre care până în prezent 30 sunt doctori în domeniul Finanţe, iar săptămâna viitoare probabil că  încă doi doctoranzi vor reuşi să obţină titlul de doctor.

Tot în anul 1990 este ales Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, mandat reînnoit în anul 1992.

Din octombrie 1993, Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai” îl alege în funcţia de prorector, mandat încheiat în ianuarie 1996, când devine şef al Catedrei de Finanţe, pe care o conduce până în anul 2004.

După 1990, profesorul Constantin Tulai a fondat două prestigioase şcoli postuniversitare, înfiinţate ca rezultat al colaborării cu reputate universităţi occidentale, în cadrul unor programe Tempus pe care le-a gestionat în calitate de director. Este vorba despre Business School Transilvania, pe care o conduce în calitate de director până în anul 1994, când preia conducerea Institutului European de Administrare a Întreprinderilor, Filiala Cluj-Napoca.

În această perioadă plină de schimbări şi reforme ale învăţământului universitar, când funcţiile de conducere sunt mai mult o povară, dar şi roluri importante şi onorante, profesorul Constantin Tulai le-a deţinut cu demnitate si  cu mult profesionalism.

Cu calmul său desăvârşit şi robusteţea structurală, profesorul Constantin Tulai şi-a circumscris întreaga carieră  dezideratului de a face mai mult şi mai bine pentru învăţământul superior economic şi pentru comunitatea profesional- academică din care face parte.

Ca profesor la catedră, este preţuit şi respectat, captivându-şi auditoriul prin harul didactic şi talentul său oratoric.

Activitatea la catedră este susţinută în cazul profesorului Constantin Tulai de o apetenţă spre cercetare, activitate în care s-a dovedit tenace şi prolific, angajându-se în tainele unui domeniu în aparenţă arid, dar în realitate atractiv prin aria sa tematică şi profundele sale implicaţii economice şi sociale. Este vorba de domeniul financiar, şi în special de teoria finanţelor, strategiile şi politicile financiare.

Scrierile Domnului profesor au un nivel ridicat de acurateţe conceptuală, demersul său ştiinţific fiind marcat întotdeauna de o mare putere de abstractizare şi sinteză asupra fenomenului financiar.

Descoperim în opera Domniei Sale contribuţii deosebite la fundamentarea viziunii sistemice asupra finanţelor, privite ca un mecanism cu putere autoreglatoare, în anumite condiţii şi limite, prin conexiunea fluxurilor şi interacţiunea elementelor integrate.

Abordează şi dezvoltă conceptul de autofinanţare, în condiţiile în care politica financiară era dominată de centralismul excesiv, pronunţându-se în scrierile sale pentru activizarea pârghiilor financiar-monetare, ca metode economice de influenţare şi orientare. Definiţia dată acestora şi trăsăturile ce le caracterizează sunt deseori citate în numeroase lucrări de specialitate, autorul lor dezvăluind  condiţiile în care acestea pot să-şi valideze virtuţile stimulative.

Mulţi ani preocupările sale au fost canalizate spre un subiect delicat şi extrem de controversat,  acela al distribuirii veniturilor în societate. Lucrarea “Venitul net si formele sale” este publicată în anul 1979 la prestigioasa Editură a Academiei Române, fiind prima carte de autor publicată de către un dascăl al tinerei, pe atunci, Facultăţi de Ştiinţe Economice a Universităţii clujene.

Dupa 1989 atenţia i-a fost îndreptată spre problemele delicate ale reformei economice şi construirea unei strategii adecvate pentru perioada tranziţiei, astfel că în anul 1995 semnalează în lucrarea “Tranziţia confruntată cu iluziile laissez-faire-ului şi cu nostalgiile etatiste”, publicată în  “Economistul”, gravele greşeli de reformă săvârşite în acea perioadă, constatând cu amărăciune că inflaţia era cu totul scăpată de sub control.

Cu timpul revine la domeniul său preferat, acela al fiscalităţii, orientându-şi efortul spre problematica impozitelor şi a reformei fiscale.

Reţin în mod deosebit atenţia ultimele sale cărţi şi anume: Finanţele Publice şi fiscalitatea (2003), Consumul şi fiscalizarea lui (2004), Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale (2005) şi Finanţe (2007). În prima prezintă, printre altele, pentru prima dată în literatura noastră de specialitate, problematica opţiunilor fiscale şi o nouă viziune asupra “fugii de impozite”. În cea de-a doua analizează raportul dintre impozitele directe şi cele indirecte, cu accent asupra fiscalizării consumului, înfăţişând experienţa comunitară şi măsurile de armonizare a sistemului fiscal românesc  cu cel din Uniunea Europeană.

Opera ştiinţifică a profesorului Constantin Tulai este concretizată de-a lungul anilor în 17 cărţi, din care opt manuale, şi numeroase studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, operă din care şi pe care discipolii Domniei Sale o folosesc şi o citează în propriile lucrări şi care se constituie, în acelaşi timp, în îndrumar al domeniului.

Citind cărţile profesorului Constantin Tulai, descoperi stilul elegant, coerenţa ideilor, argumentatia logică şi soluţiile practice, justificate întotdeauna din punct de vedere ştiinţific şi presărate cu numeroase trimiteri la autori autohtoni sau din literatura de specialitate străină.

De-a lungul prodigioasei sale activităţi didactice, a avut, după propriile mărturisiri, privilegiul de a beneficia de numeroase stagii de specializare şi documentare la cele mai reputate universităţi europene şi americane, care s-au dovedit tot atâtea prilejuri de informare şi de confruntare cu specialişti reputaţi, învăţând din experienţa acestora şi transmiţând la rându-i din propria experienţă colaboratorilor săi de acasă.

Profesionalismul şi meritele profesorului Constantin Tulai sunt recunoscute pe plan intern şi internaţional, şi, ca dovadă a recunoaşterii, mărturie stă calitatea de membru în mai multe societăţi profesionale. Anume, Domnul profesor este membru în Global  Management Development, în  The International Society for Intercommunication  of  New Ideas Inc (ISINI), SUA, în comisia mixtă româno-franceză pentru cooperare şi cotutelă cu Universitatea din Orleans, membru fondator al AGER şi membru de onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj.

De asemenea, a fost şi este membru în consilii de administraţie şi cenzor la unele întreprinderi şi bănci, este expert contabil, expert evaluator al CNCSIS, conducător ştiinţific de doctorat şi codirector de teză în cotutelă, alături de reputaţi profesori francezi.

Profesorul Constantin Tulai este deţinător al Diplomei de Inovaţie Instituţională şi al Diplomei pentru excelenţă didactică, conferite de către Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în anii 2002 şi 2007. La acestea se adaugă Diploma de excelenţă cu medalie de aur conferită de Universitatea de Vest din Timişoara.

Acestea sunt, în câteva fraze, coordonatele ce i-au marcat viaţa şi cariera profesorului Constantin Tulai, un mare profesionist şi recunoscut dascăl al Almei Mater Napocensis.”

Din punctul de vedere al evocării revistei noastre Gândul Anonimului considerăm că este important să privim şi pe omul Constantin Tulai şi relaţia lui cu staul natal. În primul rând profesorul Tulai nu şi-a uitat niciodată originile  şi faptul că el este şi produsl şcolii şi comunităţii umane din comuna Luna. A fost în toată  perioada activităţii dumnealui apropiat de săteni şi de urmaşii lor, i-a îndrumat cu dragoste şi competenţă pe toţi lunenii care au urmmat cursurile facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, şi a fost alături de săteni  onorându-i cu prezenţa sa la întâlnirile cu fiii satului.

Profesorul dr. Constantin Tulai este şi un bun familist, a întemeiat o familie trainică alături, de Tulai Eugenia  ( născută Ţărmure) soţia dumnealui , familie în care s-au născut şi s-au format ca oameni doi copii  , Horia Ioan,  născut în 1968 şi Dana Lucia născută în 1977.  Şi prin aceste realizări omul de mare excepţie pe care îl evocăm reprezintă un model şi o referinţă compotrtamentală ce stau mărturie pentru durabilitatea comunităţii din Luna, pentru tradiţiile , valorile şi legile ei nescrise care se cer păstrate şi apărate de urmaşi.

Impresionaţi foarte plăcut de valoarea şi rezultatele activităţii dumnealui, plini de admiraţie şi mândrie,  noi îi urăm domnului profesor dr. Tulai Contantin multă sănătate şi putere de muncă şi ne exprimăm speranţa că va fi alături de noi în misiunea grea ce ne-am asumat-o de a ţine aprinsă flacăra vie a conştiinţei valorii şi spritului românesc la LUNA.

Dr. ing. Gheorghe Indre


Gândul Anonimului

Arhivă