Selectați pagina

IN MEMORIAM! ION MAZERE LUNEANU

IN MEMORIAM! ION MAZERE LUNEANU

În această vară
capricioasă cu
numeroase fenomene
naturale dramatice neam despărțit cu durere de
unul din camarazii noștri,
profesionist desăvârșit,
militar de carieră, om de
cultură și mare patriot
român, colonelul pensionar
ION MAZERE.
S-a născut în anul
1924 într-o familie de
țărani gospodari românicu
șapte copii, șase băieți și o
fată, în inimaTransilvaniei,
pe Valea Arieșului, în
comuna LUNA situată întrun ținut de o neasemuită
frumusețe!
Domnul colonel a plecat de aici de la Luna
dintr-o familie de oameni modesti dar harnici,
cinstitiți, înzestrați native cu curiozitatea de a fi în
mijlocul evenimentelor prin informare permanenta,
tatăl fiind atunci unul din puținii abonati la ziar pe
care il citea cu regularitate religioasa aparoape, iar
mama daruită total familiei şi grijilor ei, povestindule copiilor istoria lui Alexandru Macedon și calului
sau Ducipal reținută din puținii ani de scoala pe care
îi va fi urmat. A avut parte de cursurile școlii primare
de la LUNA din perioada careia isi aminteste cu mare
placere, admiratie si respect de dascăli cum a fost
entuziastă şi talentată învățătoare ANETA Arieşan ce
a funcţionat la LUNA mai bine de 17 ani în primii săi
ani de practică pedagogică aducând cu ea din regat
entuziasmul, talentul, inteligenţa şi puterea de dăruire
a unei personalităţi remarcabile.
Comuna LUNA este cunoscută în toată
regiunea ca o străveche vatră de români neaoși, cu
tradiții seculare și generașii la rând de martiricare s-au
jertfit în lupta pentru libertate socială și națională.
Comunitatea
românească din
LUNA s-a remarcat
permanent prin
muncă, hărnicie și prin
eforturile permanente
ale locuitorilor, prin
dragostea lor pentru
pământ, pentru
moștenirea de credință
și dorința de libertate
lăsată de la strămoși.
În hotarul localității,
în imediata apropiere
a orșului Câmpia
Turzii pe un mare
platou, s-a dezvoltat și
funcționează una din
cele mai importanteBaze
aeriene în cadrul Alianței NATO, obiectiv ce
parcă definește în prezent aspirațiile de veacuri ale
românilor!
În acest mediu, cunoscutmie datorită faptului
că am copilărit șiam fost elev al Liceului din Câmpia
Turzii,a crescut și s-a format tânărul ardelean
MAZERE care după terminarea studiilor generale și
profesionale a lucrat în producție de unde s-a dedicat
mai apoi carierei militare.
A urmat în continuare studiile de specialitate ]n
cadrul ACADEMIEI de Înalte studii Militare primind
mai apoi funcții decizionale importante la diferitele
eșaloane, devenind unul ditre cei mai buni ofiéri de
comandă și stat major din arma ”Grăniceri”.
L-am întâlnit pe colonelul ION MAZERE
peste ani într-o activitate comună când am fost numit
Șef de stat major și prim locțiitor al dumnealui,
aflat la comanda unității de grăniceri din TURNU
MĂGURELE, la frontiera pe Dunăre cu Bulgaria.
Am avut astfel prilejul să cunosc activitatea
acestuia pentru aplicarea și respectarea legislației

de frontieră în sectorul nostru de responsbilitate,
să particip efectiv la măsurile stabilite în vederea
combaterii încălcărilor regimului juridic al frontierei
, pregătirii și desfășurăriiinstrucirii efectivelorpentru
apărarea frontierei în condiții de normalitate și
trecerea la acțiuni de apărare în caz de necesitate.
Ca urmare a rezultatelor obținute în îndeplinirea
misiunilor, a rezultatelor înregistrate în pregătirea
de specialitate și de luptă, a nivelului disciplinei
militare și a asigurării tehnico-materiale, acondițiilor
de viață asigurate pentru militari, cadre și familiile
acestora unitatea a obținut la inspecții timp de 7 ani
consecutivi titlul de ”Unitate de Frunte ” pe M.F.A..
După promovarea domnului colonel ION MAZERE
la nivel central, am preluat comanda reușind să îi
continui eforturile și să păstrez acest titlu de onoare.
Pentru atitudinea sa exigentă dar plină de
respect și de grijă față de subordonați și familiile
lor, pentru demnitatea și afirmarea rolului și locului
unității în rândul instituțiilor cuatribuții în zona de
frontieră, colonelul ION MAZERE a fost iubit și
respectat de întreg personaluldin subordine precum și
de oficialitățile locale.
L-am cunoscut ca fiind un creștin adevărat cu
mare credință în Dumnezeu, un om care și-a iubit
nespus familia, părinții, frații, soția MARIA și pe
fiica MIRELA. aceștia i-a ajutat, i-a îndrumat și i-a
sprijinit permanent.
În primăvara aceasta soția MARIA s-astins și
ea din viață cu totul neașteptat. În acest fel destinul
a făcut ca cei doi ăntr-un timp scurt să fie din nou
împreună în veșnicie!
Încă din perioada activității la comandă
colonelul avea preocupări în domeniul cercetării
istorice și al literaturii îndeosebi în legătură cu zona și
localitatea natală, precum și a ținutului din aproprierea
frontierei în sectorul nostru de responsabilitate din
județele Teleorman Dolj și Olt. Astfel a participat
voluntar la cercetările istoricilor și arheologilor din
zona castrului roman ”Sucidava”, a localității ISLAZ
și a cetății ”TURIS” aflată la vărsarea Oltului în
Dunăre.
După pensionare colonelul ION MAZERE
și-a intensificat activitatea în domeniul literar și al
cercetării istorice, a publicat numeroase volume
memorialistice , monografia comunei LUNA și
a profesorului Nicolae Mazăre, cea mai mare
personalitate născută în LUNA, povestiri despre satul
natal și obiceiurile și tradițiile lui. Pentru elaborarea
acestor lucrări a cercetat și studiat documente. Numai
pentru lucrarea s-a de principală Comuna Luna istorie.
Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului, beneficiind de
prestanţa sa de ofiţer superior al armatei Române om
respectat şi cu mare credibilitate, pentru a-şi realiza
un visul personal secret de a desţeleni trecutul satului
natal pentru a-i scoate în valoare bogăţia diversitatea
şi forţa , autorul a pus la bătaie toate resursele de
care dispunea farmecul personal remarcabil, o
rafinată ştiinţă a comportamentului, capacitatea
ieşită din comun de a dialoga cu oamenii pe înţelesul
lor, inteligenţa, rezistenţa fizică şi psihică şi o
impresionantă capacitate de efort exprimată în puterea
de muncă. A început să străbată sistematic şi cu mare
perseverenţă drumul bibliotecilor şi arhivelor, a stat
de vorbă cu oameni din toate categoriile sociale care
prin cunoştinţele , memoria şi experienţele lor şi ale
familiilor lor puteau oferi informaţii valoroase, raze de
lumină capabile să ilumineze cotloane întortocheate şi
întunecoase ale trecutului sau ale fiinţelor omeneşti
legate de istoria satului.
Deși la o vârstă înaintată, avea 65, a participat
activ și la manifestările populației Bucureștiului în
timpul evenimentelordin Decembrie 1989 fiind mai
târziu membru al Asociației revoluționarilor din
România.
Doresc să menționez și faptul că pe timpul
liceului pe care l-am urmat la Câmpia Turzii am avut
un mare număr de colegi din comuna LUNA, marea
majoritate devenind specialiști de mare valoare,
ocupând funcții de conducere în învățământul
universitar, în medicină, în industrie, construcții,
administrație, etc..
Un eveniment însemnat cu semnificații
remarcabile în patrimoniul publicistic românesc
l-a constituit apariția în București a revistei
independente pentru cultură și informare ” GÂNDUL
ANONIMULUI” rod al preocupărilor , creativității
și efortului unui alt fiu al comunei LUNA, inginer
INDRE GHEORGHE, intelectual , patriot demare
valoare cu performanțe remarcabile în domeniil
țtiințific,și tehnic, al literaturii și tradițiilor culturale
românești din ARDEAL.
Apariția revistei a fost precedată de publicarea
unor memorii și povestiri ale colonelului MAZERE
redactate pe file A$ simple. Ulterior a apărut revista
în forma actualăconcepută de membri fondatori
inginer Gheorghe Indre, colonel ION MAZERE,
general de brigadă dr. Gheorghe Văduva. În timp
revista afost modernizată și îmbogățită, inclusiv în
prezentarea grafică, aducând în paginile ei o pleiadă
de colaboratoride prestigiu din rândul scriitorilor,
oamenilor de știință, artă și cultură, comentatorilor
și analiștilor sociali, specialiști, istorici și militari,
specialiști din învățământ, educație, jurnalistică,
diplomație, autori de proză și poezie, de artă plastică,

Cu certitudine colonelul ION MAZERE a
fost o mare personalitate, un caracter deosebit, un
profesionist desăvârșit care s-a remarcat prin întreaga
sa activitate ca militar și exponent decizional al unor
structuri grănicerești.
În același timp a fost un participant activ al
vieții cetății, un autor de literatură memorialistică
și de istoriografie vizând ținutul natal și în general
istoria și civilizația neamului românesc. Având
în vedere întreaga sa creație și pasiunea pentru
dezvoltarea revistei noastre al cărei fondator a fost,
conținutul acesteia va continua cu siguranță să îi
prezinte lucrările respectându-i totodată opțiunile și
orientările redacționale principale.
Toți cei care l-au unoscutși prețuit, în primul
rând Familia și rudele, apoi colegii, colaboratorii și
prietenii, locuitorii actuali ai comunei LUNA și cei
care aparțin locurilor, erorii scrierilor sale, urmașii
lunenilor de pretutindeni, trăitori în Transilvania și pe
Valea Arieșului acelor ani, toți aceștia împreunăcu noi
vom păstra în amintire figura luminoasă a omului ,
român ardelean ION MAZERE!
Dumnezeu să-l odihnească și să îl aibă în pază!
Îi adresez la despărțire formula militară
cunoscută:
„Am onoarea să vă salut domnule colonel ION
MAZERE”
GENERAL LOCOTENENT cu 3 stele (R)
IOAN BĂLĂEI

Gândul Anonimului

Arhivă