Selectați pagina

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE UN DOMENIU STRATEGIC NEGLIJAT

Gabriel NĂSTASE

Rezumat: Problemele vizând finanţarea
domeniului cercetare-Dezvoltare-Inovare, C-D-I
(sub 0,5% din PIB), sub nivelul majorităţii ţărilor
din UE, organizarea deficitară (inclusiv prezenţa
actelor de corupţie) a activităţii CDI, distrugerea
resursei umane, a specialiştilor care lucrează în
domeniul CDI, a umilirii acestora şi lipsa
dialogului social, sunt principalii factori care
contribuie sistematic, timp de 25 de ani, „pas cu
pas”, la distrugerea ireversibilă a C-D-I.
Cuvinte cheie: cercetare,dezvoltare, inovare,
progres, incompetenţă, corupţie.

Înconjurat de doi miniştri mediocri
(Remus PRICOPIE şi Mihnea Cosmin COSTOIU,
recomandaţi de Ecaterina ANDRONESCU),
Victor Viorel PONTA, prim ministru al
Guvernului României de la începutul mandatului
său a avut o atitudine aflată în contradicţie totală
cu politica europeană şi cu prevederile strategiei
Europa 2020, faţă de Cercetarea Ştiinţifică –
Dezvoltarea Tehnologică şi Inovarea (CŞ – DT –
I) din România.

Considerat un domeniu care poate să
asigure ieşirea din criză a economiei şi relansarea
acesteia, C-D-I, principalii actori ai politicii
româneşti menţionaţi anterior demonstrează din
plin, aşa cum a făcut-o şi Ecaterina
ANDRONESCU (implicată în afacerea
„Megapower”), incompetentă în coordonarea
acestei activităţi.

Conform documentului C.E. „Priorităţile
preliminare ale României pentru utilizarea
fondurilor europene în perioada de programare
2014-2020 (Romanian Preliminary Priorities
for Using European Funds in the Programming
period 2014-2020)
”, primele două obiective se
referă la CŞ-DT şi Inovare.

Importanţa acestor prevederi şi obligaţiile
României faţă de politica promovată de guvernul
V. V. P. începând cu anul 2012 a neglijat
importanţa priorităţilor transmise şi necesitatea
realizării lor.

În aceste condiţii cu toate semnalele
transmise de Preşedintele Federaţiei Sindicatelor
lucrătorilor din Cercetare, Proiectare din România
(FSLCPR), inclusiv despre situaţia dezastruoasă a
salariaţilor din CŞ-DT-I la INCD-I.P.C.U.P.
Ploieşti, „Cei Trei” continuă politica de distrugere
a domeniului prin desfiinţarea structurii juridice a
CŞ-DT-I de menţinere a unui sector aberant
Învăţământ superior şi Cercetare Ştiinţifică
(creaţie iniţială a altui aiuritor prim ministru, Emil
BOC şi reconfirmată de V. V. P. prin introducerea
punctului 17 în Acordul pentru Educaţie înregistrat
cu nr. 10232 din 27 octombrie 2014).
Acordul menţionat, semnat de V. V. P. şi
alţi nouă miniştri „
s-a reiterat sprijinul pe care-l
acordă Guvernul V.V.P. mafiei universitare
transpartinice, care a generat şi celelalte acte
normative cu efecte dezastruoase pentru
CŞ-DT-I
”.

Preşedintele Radu MINEA contestă
reprezentativitatea pentru CŞ-DT-I ai semnatarilor
Acordului menţionat, respectiv Anton Hadăr,
Mihnea Cosmin Costoiu şi Remus Pricopie.
Liderul Radu MINEA invocă şantajul
electoral la care a fost supus V.V.P., care totuşi
nu-l scuză pe imaturul Prim ministru de încălcarea
normelor europene privind CŞ-D-I şi dialogul
social.

Îndreptăţit, Radu MINEA solicită, cu
fermitatea pe care ştim că o are, eliminarea
punctului 17 din Acordul pentru Educaţie, ale
cărei prevederi nu au nicio legătură cu domeniul la
care se referă documentul.

Lupta lui Radu MINEA cu impostura şi
corupţia continuă, dar din păcate nu este apreciată
ca fiind una pentru cauza domeniului activităţii de
CŞ-DT-I şi pentru demnitatea profesiei de
cercetător ştiinţific!

Printre problemele solicitate a fi rezolvate
de „Cei Trei” le-aş menţiona pe cele pe care le
solicita Radu MINEA, care sunt pertinente şi de
bun simţ.

Revenirea la Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică sau chiar revenirea la
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (după modelul
european);

Revenirea la dialogul social în domeniul CŞ-DTI care din păcate nu există conform legislaţiei în
vigoare. Conducerea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării în loc să relaxeze dialogul social, îl
încordează prin argumente care îi irită pe
partenerii sociali, reprezentanţi ai FSLCPR, de
genul că Federaţia nu ar fi reprezentativă. Scuzele
ministrului delegat sunt puerile şi neprofesioniste,
cum că aşa a fost informat, fără însă a se purta un
dialog cu cei incriminaţi. Ulterior, promisiunile
acestuia de înfiinţare a subcomisiei de CŞ-DT-I au
rămas şi până în prezent neonorate.
Nu este pentru prima oară când doamna
consilier Rolanda Predescu are o atitudine de
respingere a iniţiativelor care ar trebui să dezvolte
comunicarea în general şi în special a celei ce
vizează dialogul social între Guvern şi partenerii
sociali (sindicate şi patronate).
În cazul de faţă, aceasta invocă faptul că
nu există o subcomisie pentru dialog social
întrucât există un „
forum ultra select” (?!) în care
sindicatele nu au acces (?!).

Cu ironie sau nu ministrul delegat M.C.
Costoiu şi consilierul Constantin Enăchioiu au
făcut precizarea că prezenţa lui A. Hadăr ca
preşedinte al sindicatelor cadrelor din
Universitatea Politehnica Bucureşti, Alma Mater
este o eroare materială”, deoarece el a fost
cooptat în calitate de profesor universitar. Reacţia
lui Radu Minea a fost îndreptăţită în sensul că
acesta a solicitat ca el şi alţi colegi de-ai lui să fie
cuprinşi în această structură, în calitate de
cercetători ştiinţifici, de gradul pe care îl va avea
reprezentantul lor.

Continuă să existe şi să se agraveze
problema cu personalul calificat din unităţile de CD-I. În acest sens sunt şi institutele de cercetare
din agricultură (de ex. INCD-ISPIF) care sunt
ameninţate să piardă specialiştii şi activele
patrimoniului pe care le deţin (corporale şi
necorporale).

Nici până în prezent nu s-au aplicat
prevederile Cartei Europene a Cercetătorului şi
modificarea pe cale de consecinţă a legislaţiei
specifice şi structurilor actuale.

Cu toate demersurile întreprinse
începând cu anul 2012, O.G. nr. 6/2011 nu a fost
abrogată cu toate avizele favorabile obţinute de la
guvern şi comisiile de specialitate din parlament.
Dimpotrivă, se fac eforturi pentru a se obţine
respingerea acesteia de către parlamentarii din
Camera Deputaţilor.
Existenţa incoerenţei dintre
momentul apariţiei Strategiei Naţionale de C-D-I,
cu toate aceasta este la baza Acordului de
Parteneriat şi a Programului Operaţional de
Competitivitate.
Amestecul brutal a conducerii
Ministerului Educaţiei şi Cercetării în activitatea
sindicală (împotriva liderilor de sindicat şi a
membrilor de sindicat).
Excesul de zel al
doamnei consilier Rolanda Predescu este
binecunoscut (există un istoric al
comportamentului acesteia prin intervenţii
necontrolate, dublate de atacuri la persoane şi
insinuări) şi aproape de neoprit.

Cele mai multe dintre adresele pe care Radu
MINEA le-a transmis lui Remus Pricopie, Mihnea
Cosmin Costoiu şi spre ştiinţă secretarului general
Gabriel Leahu, au primit răspuns prin fax,
împotriva tuturor uzanţelor privind corespondenţa
instituţională.
Blocarea fondurilor pentru
semestrul II – 2014 ale Programului Nucleu (şi aşa
insuficiente) atrage după sine consecinţe extrem de
grave asupra funcţionării activităţii INCD-urilor.

Aroganţa şi lipsa de responsabilitate cu care este
tratată situaţia de la INCD-IPCUP Ploieşti prin
încălcarea hotărârilor judecătoreşti, definitive şi
irevocabile privind plata salariilor restante (pe 3
ani de zile) pentru salariaţii institutului, a căror
efecte pot conduce la desfiinţarea acestui institut
de interes naţional pentru industria petrolieră.

Alerta este maximă dat fiind faptul că
Radu Minea îi invocă pe secretarul de stat Tudor
Prisecaru şi preşedintele CJ Prahova, ca fiind
principalii autori implicaţi în acest proces de
distrugere a institutului. O altă problemă extrem de
gravă pe care o aduce Radu Minea la cunoştinţa
demnitarilor Remus Pricopie, Mihnea Cosmin
Costoiu şi Gabriel Leahu şi rămasă nerezolvată
vizează amestecul nepermis al conducerii INCDEMC Timişoara,
în acţiunile de deturnare a
fondurilor publice
, de hărţuire a reprezentanţilor
sindicatului,de intimidare şi discriminare a
membrilor acestuia, de abuzuri, clientelism şi
nepotism. Cu alte cuvinte de practici mafiote.

Preşedintele Radu Minea aduce grave acuzaţii de
complicitate lui Remus Procopie, Mihnea Cosmin

7777777Costoiu şi Gabriel Leahu la deturnarea fondurilor
europene destinate Cercetării ŞtiinţificeDezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru
perioada 2007-2013, la distrugerea domeniului,
inclusiv prin măsurile preconizate pentru perioada
2014-2020 şi prin încălcarea gravă a prevederilor
Cartei Europene a Cercetătorului şi a Codului de
conduită a cercetătorului.

După cum se observă, problemele vizând
finanţarea domeniului C-D-I (sub 0,5% din PIB),
sub nivelul majorităţii ţărilor din UE, organizarea
deficitară (inclusiv prezenţa actelor de corupţie) a
activităţii CDI, distrugerea resursei umane, a
specialiştilor care lucrează în domeniul CDI, a
umilirii acestora şi lipsa dialogului social, sunt
principalii factori care contribuie sistematic, timp
de 25 de ani, „pas cu pas”, la distrugerea
ireversibilă a C-D-I

Bibliografie

MARINOVICI, Magda, Cercetarea, pe
minus la toate capitolele
, JURNALUL
NAŢIONAL, anul XXII, nr. 6564, 27
noiembrie 2014, p. 8

MINEA, Radu, Corespondenţa
instituţională (nr. 36/28.07.2014;
nr. 42/07.08.2014; nr. 70/13.11.2014 a
Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din
Cercetare Proiecte din România
(http://www.fslcpr.ro)

Gândul Anonimului

Arhivă